Magyar
English
Deutsch
DEMMLER A TÓTH s.r.o. poradenstvo/tréning

Naša filozofia


Dôležití sme pre tých, ktorí sú dôležití pre nás
        Partnerstvá sú postavené na vzájomnej úcte

Vzájomná úcta a ohľaduplnosť sú základom pre kvalitné medziľudské vzťahy. Platí to pri obchodných partneroch ako aj vo vzťahu zamestnancov a riadiacich zložiek. Toto je nosná myšlienka každého tréningového prvku Demmler International.

Základom dôveryhodnosti je prístup
Metóda poskytuje stabilitu a pocit istoty

Každá spoločnosť má svoju vnútornú silu. Tá je živnou pôdou jej firemnej kultúry a strategických cieľov. Východiskovým bodom našej spolupráce je vaša firemná kultúra a vaše ciele. Tréner Demmler International je vašim partnerom, posiľňuje lojalitu zamestnancov, podporí váš tím v tom, aby si kolegovia spoľahlivo osvojili preberané metódy.

Osobnosť je nedotknuteľná, v centre pozornosti je prístup
Namiesto problému riešenie

Sme tréneri-poradcovia. Cítime sa zodpovední za riešnie zistených problémov. Dôkladá príprava, tréningy a cvičenia šité na mieru, dlhodobé partnerstvo.

Spolupracovníci namiesto podriadených
Motivovať dokáže najlepšie ten, kto je sám motivovaný

Jedným z pilierov firemného úspechu sú odborne pripravení a motivovaní spolupracovníci, ktorí vykonávajú svoju prácu samostatne a s orientáciou na ciele:
  • zodpovedný prístup,
  • lojalita k firemnému vedeniu,
  • stotožnenie sa s cieľmi spoločnosti a s individuálnymi úlohami.

V prípade partnera sleduj jeho zámery
        U seba sleduj dojem, ktorý zanecháš

Tréningy sú interaktívne. Účastníci sa zapájajú do situačných cvičení, ktoré vychádzajú z ich každodennej praxe. Získajú obraz o tom, aký dojem zanecháva u partnerov ich vystupovanie, zároveň sa zoznámia so spôsobmi ako sa neustále zlepšovať. Na tejto ceste im tréner Demmler International dáva na výber. Počas spoločnej práce chceme ľudí prebúdzať a nie uspávať.

Namiesto porazenia - presviedčanie
Presviedčanie je obojsmerná cesta

Popri odborných vedomostiach sa čoraz viac dostávajú do popredia ľudské kvality – v riadení ako aj v predaji. S radosťou vám ponúkame naše služby, aby vaši spolupracovníci pracovali na dosiahnutí cieľov z presvedčenia a nie z povinnosti. Demmler International je na vašej strane, pripravená na dlhodobú spoluprácu a budovanie dôverného partnerského vzťahu.


Copyright 2007 - 2019 ©
Demmler International S.R.O.
All rights Reserved.
Last modification: 2019. 01. 21.